Short Privacy Statement

Talent Center has a high level of ambition in terms of quality of its services. An important part of this quality is the protection of the privacy of (potential) customers and candidates, and careful handling of their (personal) data. Talent Center respects the privacy of all users of its websites (www.talentcenterusa.com and www.talentcenterjobs.com) and ensures that the personal information you provide to us is treated confidentially and carefully.

Use of personal data

A visitor who is interested in the services of Talent Center and wants to register as a candidate can do so by registering via our online registration form (either for a specific job or to be constantly informed about the jobs that fit his / her profile) or by personal contact. This gives us personal information.

Talent Center uses the personal information for a number of purposes, namely to enroll a candidate a) in the candidate system, b) to bring in contact with clients for whom Talent Center fill in open positions, c) to keep in the candidate system for matching with future open positions. Candidates who register via a site or after personal contact will receive a written confirmation of the registration.

Retention period

Talent Center can keep the personal information, including sensitive data on psychological assessments, criminal record, salary claims, etc., in order to reach the aforementioned goals for a period of 24 months.

Personal information of candidates that Talent Center shares with clients is also kept for a period of up to 24 months. At the end of this period, the personal information will be deleted or anonymised, unless the candidate indicates that Talent Center may continue to use the personal information for the same period for matching future open positions.

Inspection, correction and deletion

A candidate may always know what personal information is saved by Talent Center. They may ask for access, request for changes or request deletion of data. To this end, a request can be submitted via the access form located on the Talent Center website or at the email address andreea.radu@talentcenter.ro. A request will be processed within 4 weeks.

Storage and security

Personal information is stored with various applications that are used by Talent Center. This data is stored within the EU. The applications of Talent Center are secured by means of technical and organisational measures to protect the personal information of candidates as well as possible against loss or use.

Third parties

In some cases, Talent Center uses external service providers (processors) who receive personal information from candidates. Think of external suppliers of applications, storage, e-mail, telephone services. These third parties may use the personal information only for defined data processing at request of Talent Center and are not permitted to use or transmit personal information for any other purpose.

General/Website

Talent Center would like to keep you informed about the number of visitors to its website. The identity of the visitors is not important. Therefore, no specific, personally identifiable, information is stored or saved. However, anonymised information is kept, such as: the number of visitors, which part of the site is visited, the time of visits, the country from which the site is visited and general information about the software with which the visitor works.

For this purpose, the Sites of Talent Center use cookies, namely: Google Analytics. Google Analytics is an analytical cookie for which you do not need to give separate permission beforehand. With the help of this information, Talent Center can continue to optimize the website.

Changes

This privacy statement may be periodically modified by Talent Center. Candidates from whom we hold personal information are personally informed about this.

The provisions of this statement are supplemented by the general provisions of the Privacy Statement Talent Center

In the interpretation of this declaration, between the Romanian version and the English version, Romanian will prevail.

This Privacy Statement is issued by:

Talent Center

Address

You will find HERE the complete version of the CONFIDENTIALITY AGREEMENT

Declarație de confidențialitate „pe scurt”

Talent Center dezvoltă un standard înalt de calitate cu privire la serviciilor sale. O parte importantă a acestui standar o reprezintă protecția vieții private a potențialilor clienți și/sau candidanț și manipularea atentă a datelor lor (personale). Talent Center respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor website-urilor sale (www.talentcenterusa.com si www.talentcenterjobs.com) și asigură faptul că informațiile personale pe care ni le furnizați sunt tratate confidențial și cu atenție.

Utilizarea datelor personale

Un vizitator care este interesat de serviciile Centrului Talent și dorește să se înregistreze ca un candidat poate face acest lucru prin intermediul formularului online de înregistrare (fie pentru un loc de muncă specific, fie pentru a fi informat constant cu privire la locurile de muncă potrivite profilului său de candidat) sau prin contact direct și personal, în ambele cazuri, candidatul fiind considerat și client-candidat al Talent Center.

Prin această procedură ne sunt oferite informații personale. Talent Center foloseste informatiile personale pentru mai multe scopuri, cum ar fi: a) inscrierea unui candidat in bazade date ale clienților-candidaților, b) contactarea clientilor-angajatori pentru care Talent Center indeplineste procesorul de recrutare, prezintă locuri de muncă deschise spre angajare sau le propune candidați c) păstrarea în baza de date pentru identificarea unor locuri de muncă în viitor.

Candidații care se înregistrează prin intermediul website-ului nostru sau prin contact direct și personal vor primi o confirmare scrisă a înregistrării.

Perioada de retentie

Talent Center poate păstra informațiile personale, inclusive datele sensibile privind evaluările psihologice, cazierul judiciar, pretențiile salariale etc., cu scopul de a atinge obiectivele menționate mai sus, pentru o perioadă de 24 de luni.

Datele personale ale candidaților Talent Center, pe care aceasta le transmite mai departe clienților săi-angajatori vor fi stocate, de asemenea, pe o perioadă de maxim 24 de luni. La sfârșitul acestei perioade, informațiile personale vor fi șterse sau anonime, cu excepția cazului în care candidatul indică faptul că Talent Centrul poate continua să utilizeze informațiile personale pentru o perioadă similara, în vederea îndeplinrii aceluiași scop, de recrutare și informare.

Inspectarea, corectarea și ștergerea

Un candidat trebuie să știe întodeauna ce informații personale sunt salvate de Talent Centrul. Aceștia pot solicita accesul la date, modificarea sau ștergerea acestora. În acest scop, o cerere poate fi trimisă prin intermediul formularului de acces aflat pe website-ul Talent Center sau pe adresa de email andreea.radu@talentcenter.ro. O cerere va fi prelucrată în termen de 4 săptămâni.

Depozitare și securitate

Informațiile personale sunt stocate cu diverse aplicații folosite de Talent Center. Aceste date sunt stocate în servere de pe teitoriul Uniunii Europene. Aplicațiile software pentru baze de date și management, contractate de Talent Center, sunt securizate prin măsuri tehnice și organizaționale pentru protecția informațiilor personale ale candidaților, precum și împotriva pierderii sau utilizării neautorizate.

Terțe părți

În unele cazuri, Centrul Talent utilizează furnizori de servicii externi (persoane împuterncite de operatori) care primesc informații personale ale candidaților. Gândiți-vă la furnizorii externi de aplicații, de stocare, de e-mail, de servicii de telefonie. Aceste terțe părți pot utiliza informațiile personale numai pentru prelucrarea datelor definite la solicitarea Talent Center și nu au voie să utilizeze sau să transmită informații personale în niciun alt scop.

General / Website-ul

Talent Center dorește să vă informeze cu privire la numărul de vizitatori de pe website-ul său. Identitatea vizitatorilor nu este importantă. Prin urmare, nu se stochează sau se salvează informații specifice, identificabile personal. Cu toate acestea, sunt păstrate informații anonime, cum ar fi: numărul de vizitatori, care parte a site-ului este vizitată, timpul vizitelor, țara din care este vizitat site-ul și informațiile generale despre software-ul cu care vizitatorul lucrează. În acest scop, wesite-urile Talent Center utilizează un modul cookie, și anume: Google Analytics. Google Analytics este un modul cookie pentru care nu este necesar acordul prealabil și separat. Cu ajutorul acestor informații, Talent Center poate continua să optimizeze site-ul web.

Schimbări

Această declarație de confidențialitate poate fi modificată periodic de Talent Center. Candidații de la care deținem informații personale sunt informați personal despre acest lucru.

Dispozițiile prezentei declarații se completează cu dispozițiile generale ale Declarația de confidențialitate Talent Center

În interpretarea prezentei declarații, între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, va prevala limba română.

Această Declarație de confidențialitate este emisă de:

Talent Center

Adresa

Varianta completă a DECLARAȚIEI DE CONFINDENȚIALITATE o găsiți AICI

I declare that I have read and agree to the Talent Center privacy statements

YES

As a Talent Center client, I agree that:

1. Talent Center will process my personal data for a period of 24 months according to Talent Center privacy statements.

YESNO

2. Talent Center may sent my personal data to its employers, in order to identify and obtain a job corresponding to the profile of the undersigned.

YESNO

3. Talent Center may keep me up to date with vacancies, workshops and training courses for candidates.

YESNO

Your personal data will be processed according to the GDPR rules, please express your consent to your data processing. Thank you!

I agree:

YESNO